eHMS

 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

 • Hệ thống được phát triển bởi đội ngũ có chuyên môn quốc tế
 • Phù hợp với sự quản lý của nhà nước – Bộ Y tế
 • Luôn tuân thủ các quy định nhà nước và cập nhật liên tục.
 • Hệ thống cho phép quản lý tất cả các phòng ban, chuyên môn từng phòng ban và nhân sự.
 • Quản lý tài chính, kế toán theo các Chuẩn mực Quản lý Tài chính và Kế toán Hành chính
 • Quản lý tối ưu nguồn nhân lực cũng như tài liệu của tổ chức, bệnh viện.
 
Dajo

 

 

 

TÍCH HỢP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP

 • Tài chính – Kế Toán
 • Báo cáo & Phân tích số liệu
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý tài liệu